MAX80/BG/HAND 5224V NM - Angler's Choice Marine
MAX80 BM/FC 5224V NM - Angler's Choice Marine
MAX80 BM/FC 42 24V NM - Angler's Choice Marine